تبلیغات
ای اس ام آی اس www.asmis.mihanblog.com - احکام وضو از دیدگاه امام راحل
صفحه نخست تماس با مدیر پست الکترونیک RSS ATOM
ای اس ام آی اس www.asmis.mihanblog.com
اللهم عجل لولیک الفرج والآفیه ونصر وجعلنا من خیرانصاره واعوانه والمستشهدین بین یدیه

دوستانی که مرجع تقلیدشان امام راحل یا مقام معظم رهبری هست
بخوانندمسأله 299- كسى كه در كارهاى وضو و شرایط آن مثل پاك بودن آب و غصبى نبودن آن خیلى شك مى‏كند باید به شك خود اعتنا نكند.

مسأله 300- اگر شك كند كه وضوى او باطل شده یا نه، بنا مى‏گذارد كه وضوى او باقى است، ولى اگر بعد از بول استبراء نكرده و وضو گرفته باشد و بعد از وضو رطوبتى از او بیرون آید كه نداند بول است یا چیز دیگر، وضوى او باطل است.

مسأله 301- كسى كه شك دارد وضو گرفته یا نه، باید وضو بگیرد.

مسأله 302- كسى كه مى‏داند وضو گرفته و حَدَثى هم از او سر زده، مثلًا بول كرده، اگر نداند كدام جلوتر بوده، چنانچه پیش از نماز است باید وضو بگیرد، و اگر در بین نماز است باید................

مسأله 299- كسى كه در كارهاى وضو و شرایط آن مثل پاك بودن آب و غصبى نبودن آن خیلى شك مى‏كند باید به شك خود اعتنا نكند.

مسأله 300- اگر شك كند كه وضوى او باطل شده یا نه، بنا مى‏گذارد كه وضوى او باقى است، ولى اگر بعد از بول استبراء نكرده و وضو گرفته باشد و بعد از وضو رطوبتى از او بیرون آید كه نداند بول است یا چیز دیگر، وضوى او باطل است.

مسأله 301- كسى كه شك دارد وضو گرفته یا نه، باید وضو بگیرد.

مسأله 302- كسى كه مى‏داند وضو گرفته و حَدَثى هم از او سر زده، مثلًا بول كرده، اگر نداند كدام جلوتر بوده، چنانچه پیش از نماز است باید وضو بگیرد، و اگر در بین نماز است باید نماز را بشكند و وضو بگیرد و اگر بعد از نماز است باید وضو بگیرد، و باید نمازى را كه خوانده دوباره بخواند.

مسأله 303- اگر بعد از نماز شك كند كه وضو گرفته یا نه، نماز او صحیح است، ولى باید براى نمازهاى بعد وضو بگیرد.

مسأله 304- اگر در بین نماز شك كند كه وضو گرفته یا نه، نماز او باطل است و باید وضو بگیرد و نماز را بخواند.

مسأله 305- اگر بعد از نماز شك كند، كه قبل از نماز وضوى او باطل شده یا بعد از نماز، نمازى كه خوانده صحیح است.

مسأله 306- اگر انسان مرضى دارد كه بول او قطره قطره مى‏ریزد یا نمى‏تواند از بیرون آمدن غائط خوددارى كند چنانچه یقین دارد كه از اول وقت نماز تا آخر آن به مقدار وضو گرفتن و نماز خواندن مهلت پیدا مى‏كند، باید نماز را در وقتى كه مهلت پیدا مى‏كند بخواند، و اگر مهلت او به مقدار كارهاى واجب نماز است، باید در وقتى كه مهلت دارد فقط كارهاى واجب نماز را به جا آورد و كارهاى مستحب آن مانند اذان و اقامه و قنوت را ترك نماید.

مسأله 307- اگر به مقدار وضو و نماز مهلت پیدا نمى‏كند و در بین نماز چند دفعه بول از او خارج مى‏شود، وضوى اول كافى است، ولى چنانچه مرضى دارد كه در بین نماز چند مرتبه غائط از او خارج مى‏شود كه اگر بخواهد بعد از هر دفعه وضو بگیرد سخت نیست، باید ظرف آبى پهلوى خود بگذارد و هر وقت غائط از او خارج شد وضو بگیرد و بقیه نماز را بخواند.

مسأله 308- كسى كه غائط طورى پى در پى از او خارج مى‏شود كه وضو گرفتن بعد از هر دفعه براى او سخت است، اگر بتواند مقدارى از نماز را با وضو بخواند، باید براى هر نماز یك وضو بگیرد.

مسأله 309- كسى كه بول پى در پى از او خارج مى‏شود اگر بین دو نماز، قطره بولى از او خارج نشود مى‏تواند با یك وضو هر دو نماز را بخواند و قطره‏هایى كه بین نماز خارج مى‏شود اشكال ندارد.

مسأله 310- كسى كه بول یا غائط پى در پى از او خارج مى‏شود اگر نتواند هیچ مقدار از نماز را با وضو بخواند، مى‏تواند چند نماز را با یك وضو بخواند، مگر اختیاراً بول یا غائط كند یا چیز دیگرى كه وضو را باطل مى‏كند پیش آید.

مسأله 311- اگر مرضى دارد كه نمى‏تواند از خارج شدن باد جلوگیرى كند، باید به وظیفه كسانى كه نمى‏توانند از بیرون آمدن غائط خوددارى كنند عمل نماید.

مسأله 312- كسى كه غائط پى در پى از او خارج مى‏شود، باید براى هر نمازى وضو بگیرد و فوراً مشغول نماز شود، ولى براى به جا آوردن سجده و تشهد فراموش شده و نماز احتیاط كه باید بعد از نماز انجام داد در صورتى كه آنها را بعد از نماز فوراً به جا بیاورد وضو گرفتن لازم نیست.

مسأله 313- كسى كه بول او قطره قطره مى‏ریزد باید براى نماز بوسیله كیسه‏اى كه در آن، پنبه یا چیز دیگرى است كه از رسیدن بول به جاهاى دیگر جلوگیرى مى‏كند، خود را حفظ نماید، و احتیاط واجب آن است كه پیش از هر نماز مخرج بول را كه نجس شده آب بكشد، و نیز كسى كه نمى‏تواند از بیرون آمدن غائط خوددارى كند، چنانچه ممكن باشد باید به مقدار نماز از رسیدن غائط به جاهاى دیگر جلوگیرى نماید. و احتیاط واجب آن است كه اگر مشقت ندارد، براى هر نماز مخرج غائط را آب بكشد.

مسأله 314- كسى كه نمى‏تواند از بیرون آمدن بول و غائط خوددارى كند در صورتى كه ممكن باشد و مشقت و زحمت و خوفِ ضرر نداشته باشد باید به مقدار نماز از خارج شدن بول و غائط جلوگیرى نماید، و بنا بر احتیاط واجب اگر چه خرج داشته باشد، بلكه اگر مرض او به آسانى معالجه شود، خود را معالجه نماید.

مسأله 315- كسى كه نمى‏تواند از بیرون آمدن بول و غائط خوددارى كند، بعد از آن كه مرض او خوب شد، لازم نیست نمازهایى را كه در وقت مرض مطابق وظیفه‏اش خوانده قضا نماید. ولى اگر در بین وقت نماز مرض او خوب شود، باید نمازى را كه در آن وقت خوانده دوباره بخواند.

چیزهایى كه باید براى آنها وضو گرفت‏

مسأله 316- براى شش چیز وضو گرفتن واجب است:

اول: براى نمازهاى واجب غیر از نماز میت.

دوم: براى سجده و تشهد فراموش شده، اگر بین آنها و نماز حَدَثى از او سرزده مثلًا بول كرده باشد.

سوم: براى طواف واجب خانه كعبه.

چهارم: اگر نذر یا عهد كرده یا قسم خورده باشد كه وضو بگیرد.

پنجم: اگر نذر كرده باشد كه جایى از بدن خود را به خط قرآن برساند.

ششم: براى آب كشیدن قرآنى كه نجس شده یا بیرون آوردن آن از مستراح و مانند آن، در صورتى كه مجبور باشد دست یا جاى دیگر بدن خود را به خط قرآن برساند، ولى چنانچه معطل شدن به مقدار وضو، بى‏احترامى به قرآن باشد باید بدون این كه وضو بگیرد، قرآن را از مستراح و مانند آن بیرون آورد، یا اگر نجس شده آب بكشد و تا ممكن است از دست گذاشتن به خط قرآن خوددارى كند.

مسأله 317- مس نمودن خط قرآن، یعنى رساندن جایى از بدن به خط قرآن براى كسى كه وضو ندارد، حرام است. ولى اگر قرآن را به زبان فارسى یا به زبان‏ دیگرى ترجمه كنند مس آن اشكال ندارد.

مسأله 318- جلوگیرى بچه و دیوانه از مس خط قرآن واجب نیست، ولى اگر مس نمودن آنان بى‏احترامى به قرآن باشد، باید از آنان جلوگیرى كنند.

مسأله 319- كسى كه وضو ندارد، حرام است اسم خداوند متعال را به هر زبانى نوشته شده باشد مس نماید. و همچنین است بنا بر احتیاط واجب مس اسم مبارك پیغمبر و امام و حضرت زهرا علیهم السلام.

مسأله 320- اگر پیش از وقت نماز به قصد این كه با طهارت باشد وضو بگیرد یا غسل كند صحیح است و نزدیك وقت نماز هم اگر به قصد مهیا بودن براى نماز وضو بگیرد اشكال ندارد.

مسأله 321- كسى كه یقین دارد وقت داخل شده اگر نیت وضوى واجب كند و بعد از وضو بفهمد وقت داخل نشده، وضوى او صحیح است.

مسأله 322- مستحب است انسان براى نماز میت و زیارت اهل قبور و رفتن به مسجد و حرم امامان علیهم السلام وضو بگیرد، و همچنین براى همراه داشتن قرآن و خواندن و نوشتن آن و نیز براى مس حاشیه قرآن و براى خوابیدن، وضو گرفتن مستحب است، و نیز مستحب است كسى كه وضو دارد دوباره وضو بگیرد، و اگر براى یكى از این كارها وضو بگیرد هر كارى را كه باید با وضو انجام داد، مى‏تواند به جا آورد مثلًا مى‏تواند با آن وضو نماز بخواند.

چیزهایى كه وضو را باطل مى‏كند

مسأله 323- هفت چیز وضو را باطل مى‏كند: اول: بول. دوم: غائط. سوم: باد معده و روده كه از مخرج غائط خارج شود. چهارم: خوابى كه به واسطه آن چشم نبیند و گوش نشنود، ولى اگر چشم نبیند و گوش بشنود وضو باطل نمى‏شود. پنجم: چیزهایى كه عقل را از بین مى‏برد، مانند دیوانگى و مستى و بیهوشى. ششم: استحاضه زنان، كه بعداً گفته مى‏شود. هفتم: كارى كه براى آن باید غسل كرد مانند جنابت.

احكام وضوى جبیره‏

چیزى كه با آن زخم و شكسته را مى‏بندند و دوایى كه روى زخم و مانند آن‏ مى‏گذارند جبیره نامیده مى‏شود.

مسأله 324- اگر در یكى از جاهاى وضو زخم یا دمل یا شكستگى باشد، چنانچه روى آن باز است و آب براى آن ضرر ندارد، باید بطور معمول وضو گرفت.

مسأله 325- اگر زخم یا دمل یا شكستگى در صورت و دستها است و روى آن باز است و آب ریختن روى آن ضرر دارد، اگر اطراف آن را بشوید كافى است، ولى چنانچه كشیدن دست تر بر آن ضرر ندارد، بهتر آن است كه دست تر بر آن بكشد و بعد پارچه پاكى روى آن بگذارد و دست تر را روى پارچه هم بكشد. و اگر این مقدار هم ضرر دارد یا زخم نجس است و نمى‏شود آب كشید، باید اطراف زخم را بطورى كه در وضو گفته شد، از بالا به پایین بشوید و بنا بر احتیاط مستحب پارچه پاكى روى زخم بگذارد و دست تر روى آن بكشد، و اگر گذاشتن پارچه ممكن نیست شستن اطراف زخم كافى است و در هر صورت تیمم لازم نیست.

مسأله 326- اگر زخم یا دمل یا شكستگى در جلوى سر یا روى پاها است و روى آن باز است، چنانچه نتواند آن را مسح كند، باید پارچه پاكى روى آن بگذارد و روى پارچه را با ترى آب وضو كه در دست مانده مسح كند. و بنا بر احتیاط مستحب تیمم هم بنماید، و اگر گذاشتن پارچه ممكن نباشد، باید به جاى وضو تیمم كند و بهتر است یك وضو بدون مسح هم بگیرد.

مسأله 327- اگر روى دمل یا زخم یا شكستگى بسته باشد، چنانچه بازكردن آن ممكن است و زحمت و مشقت هم ندارد و آب هم براى آن ضرر ندارد، باید روى آن را باز كند و وضو بگیرد، چه زخم و مانند آن در صورت و دستها باشد، یا جلوى سر و روى پاها.

مسأله 328- اگر زخم یا دمل یا شكستگى در صورت یا دستها باشد و بشود روى آن را باز كرد، چنانچه ریختن آب، روى آن ضرر دارد و كشیدن دست تر ضرر ندارد، واجب است دست تر روى آن بكشد.

مسأله 329- اگر نمى‏شود روى زخم را باز كرد ولى زخم و چیزى كه روى آن گذاشته پاك است و رسانیدن آب به زخم ممكن است و ضرر و زحمت و مشقت هم ندارد، باید آب را به روى زخم برساند، و اگر زخم یا چیزى كه روى آن گذاشته نجس‏ است، چنانچه آب كشیدن آن و رساندن آب به روى زخم ممكن باشد بدون زحمت و مشقت، باید آن را آب بكشد و موقع وضو آب را به زخم برساند، و در صورتى كه آب براى زخم ضرر دارد، یا آن كه رساندن آب به روى زخم ممكن نیست، یا زخم نجس است و نمى‏شود آن را آب كشید، باید اطراف زخم را بشوید، و اگر جبیره پاك است روى آن را مسح كند، و اگر جبیره نجس است یا نمى‏شود روى آن را دست تر كشید، مثلًا دوایى است كه به دست مى‏چسبد، پارچه پاكى را بطورى كه جزء جبیره حساب شود، روى آن بگذارد و دست تر روى آن بكشد، و اگر این هم ممكن نیست احتیاط واجب آن است كه وضو بگیرد و تیمم هم بنماید.

مسأله 330- اگر جبیره، تمام صورت یا تمام یكى از دستها را فرا گرفته باشد باز احكام جبیره جارى، و وضوى جبیره‏اى كافى است، ولى اگر معظم اعضاى وضو را گرفته باشد، بنا بر احتیاط، باید جمع نماید بین عمل جبیره و تیمم، اگر چه كفایت تیمم در این صورت بعید نیست.

مسأله 331- اگر جبیره تمام اعضاى وضو را گرفته باشد، باید تیمّم بنماید.

مسأله 332- كسى كه در كف دست و انگشتها جبیره دارد و در موقع وضو دست تر روى آن كشیده است، مى‏تواند سر و پا را با همان رطوبت مسح كند یا از جاهاى دیگر وضو رطوبت بگیرد.

مسأله 333- اگر جبیره تمام پهناى روى پا را گرفته ولى مقدارى از طرف انگشتان و مقدارى از طرف بالاى پا باز است، باید جاهایى كه باز است روى پا را، و جایى كه جبیره است روى جبیره را مسح كند.

مسأله 334- اگر در صورت یا دستها چند جبیره باشد، باید بین آنها را بشوید و اگر جبیره‏ها در سر یا روى پاها باشد، باید بین آنها را مسح كند و در جاهایى كه جبیره است باید به دستور جبیره عمل نماید.

مسأله 335- اگر جبیره بیشتر از معمول اطراف زخم را گرفته و برداشتن آن ممكن نیست، باید به دستور جبیره عمل كند، و بنا بر احتیاط واجب تیمم هم بنماید، و اگر برداشتن جبیره ممكن است باید جبیره را بردارد، پس اگر زخم در صورت و دستها است اطراف آن را بشوید و اگر در سر یا روى پاها است اطراف آن را مسح كند و براى جاى زخم به دستور جبیره عمل نماید.

مسأله 336- اگر در جاى وضو زخم و جراحت و شكستگى نیست، ولى به جهت دیگرى آب براى همه دست و صورت ضرر دارد، باید تیمم كند و احتیاط مستحب آن است كه وضوى جبیره‏اى هم بگیرد، ولى اگر براى مقدارى از دست و صورت ضرر دارد چنانچه اطراف آن را بشوید كافى بودن بعید نیست، ولى احتیاط به تیمم ترك نشود.

مسأله 337- اگر جایى از اعضاى وضو را رگ زده است و نمى‏تواند آن را آب بكشد یا آب براى آن ضرر دارد اگر روى آن بسته است، باید به دستور جبیره عمل كند، و اگر معمولًا باز است شستن اطراف آن كافى است.

مسأله 338- اگر در جاى وضو یا غسل چیزى چسبیده است كه برداشتن آن ممكن نیست، یا به قدرى مشقت دارد كه نمى‏شود تحمل كرد، باید به دستور جبیره عمل كند.

مسأله 339- غسل جبیره‏اى مثل وضوى جبیره‏اى است، ولى بنا بر احتیاط واجب باید آن را ترتیبى به جا آورند نه ارتماسى.

مسأله 340- كسى كه وظیفه او تیمم است، اگر در بعضى از جاهاى تیمم او زخم یا دمل یا شكستگى باشد باید به دستور وضوى جبیره‏اى، تیمم جبیره‏اى نماید.

مسأله 341- كسى كه باید با وضو یا غسل جبیره‏اى نماز بخواند، چنانچه بداند كه تا آخر وقت عذر او برطرف نمى‏شود، مى‏تواند در اول وقت نماز بخواند، ولى اگر امید دارد كه تا آخر وقت عذر او برطرف شود احتیاط واجب آن است كه صبر كند و اگر عذر او برطرف نشد در آخر وقت نماز را با وضو یا غسل جبیره‏اى به جا آورد.

مسأله 342- اگر انسان براى مرضى كه در چشم اوست موى چشم خود را بچسباند، باید وضو و غسل را جبیره‏اى انجام دهد و احتیاط آن است كه تیمم هم بنماید.

مسأله 343- كسى كه نمى‏داند وظیفه‏اش تیمم است یا وضوى جبیره‏اى بنا بر احتیاط واجب باید هر دو را به جا آورد.

مسأله 344- نمازهایى را كه انسان با وضوى جبیره‏اى خوانده صحیح است و  بعد از آن كه عذرش برطرف شد، براى نمازهاى بعد هم نباید وضو بگیرد، ولى اگر براى آن كه نمى‏دانسته تكلیفش جبیره است یا تیمم هر دو را انجام داده باشد باید براى نمازهاى بعد وضو بگیرد.

غسلهاى واجب‏

غسلهاى واجب هفت است: اول: غسل جنابت. دوم: غسل حیض. سوم: غسل نفاس. چهارم: غسل استحاضه. پنجم: غسل مس میت. ششم: غسل میت. هفتم:

غسلى كه به واسطه نذر و قسم و مانند اینها واجب مى‏شود.

 

نوع مطلب :
برچسب ها :


حرف نخست

دوستان شما می توانید مطالب جدید و جذاب خود ویا سوالات خود در پست الکترونیک این وبلاگ به نشانی asmis89@gmail.comبا من در میان بگذارید سعی کنید ایمیل خود تان را هم بنویسید تا هر هفته خبر های روز را بدانید
مدیر وبلاگ : امیرمحمد تقی زاده

مطالب اخیر
نظرسنجی
به نظر شما عملکرد مجلس درمورد وزیر پیشنهادی دولت چه بود؟آمار وبلاگ
کل بازدید :
بازدید امروز :
بازدید دیروز :
بازدید این ماه :
بازدید ماه قبل :
تعداد نویسندگان :
تعداد کل پست ها :
آخرین بازدید :
آخرین بروز رسانی :
پشتیبانی
Powered By
Rozblog.Com